Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
Expression xPathSelector.selectSingleNode(rootElement) is undefined on line 30, column 64 in 10154#10194#325934.
1<#assign titular = "" /> 
2<#assign descCorta = "" /> 
3<#assign fecha = 0 /> 
4 
5<#-- Formato de la fecha --> 
6<#assign date_string = "EEEE dd MMMM 'de' yyyy" /> 
7 
8<#-- Formato de la fecha --> 
9<#assign date_string = "EEEE dd MMMM 'de' yyyy" /> 
10 
11<#if entries?has_content> 
12 
13<div id="listaNoticias" class="row-fluid"> 
14	<div class="mainPages span12"> 
15		<ul class="holderPages"> 
16	<#list entries as curEntry> 
17		<#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer() /> 
18		<#assign viewURL = '/detalle-noticia/-/asset_publisher/CoZhMdUGeols/'+'content/' /> 
19		 
20		<#-- <#assign viewURL = viewURL + renderer.getTitle(themeDisplay.getLocale()) /> --> 
21		<#assign viewURL = viewURL + renderer.getUrlTitle() /> 
22		 
23      			<#assign className = renderer.getClassName() > 
24      			<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" > 
25      				<#assign journalArticle = renderer.getArticle() > 
26      				<#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent()) > 
27      				<#assign rootElement = document.getRootElement() > 
28      				<#list rootElement.elements() as dynamicElement> 
29    						<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Titular']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
30			          <#assign titular = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
31      					 
32      					<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Descripcion_Corta']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
33			          <#assign descCorta = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
34			           
35			          <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Fecha']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
36			          <#if saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Fecha']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")??> 
37								<#assign fecha = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
38			          <#else> 
39								<#assign fecha = ""> 
40								</#if> 
41								<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Miniatura']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
42			          <#assign miniatura = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
43			           
44			           
45      				</#list> 
46      			</#if> 
47       
48       
49      <#-- ${fecha?number?number_to_date?string.long} --> 
50			<#-- Nos saca la fecha con el formato deseado pero el mes está en inglés --> 
51			 
52			<#assign mesesEspaniol = ["enero", "febrero", "marzo", "abril", "mayo", "junio", "julio", "agosto", "septiembre", "octubre", "noviembre", "diciembre"]> 
53			 
54			<#if fecha == ""> 
55			<#assign fechaNoti = ""> 
56			<#assign diaNoticia = ""> 
57			<#assign mesNoticia = ""> 
58			<#assign anioNoticia = ""> 
59			<#else> 
60			<#assign fechaNoti = fecha?number?number_to_date> 
61			<#assign diaNoticia = fechaNoti?string["dd"]?number> 
62			<#assign mesNoticia = fechaNoti?string["MM"]?number> 
63			<#assign anioNoticia = fechaNoti?string["yyyy"]?number>	 
64			</#if> 
65			 
66			 
67      			 
68      		<li class="liItemNoticia">	 
69					 
70					 
71					 
72					 
73				<div> 
74					<div class="iconoNoticia" style="background:url('${miniatura}');"></div> 
75					<div class="descripNotici"> 
76					<#if fecha == ""> 
77					<p class="fechaNoticiaAdt"><span class="fa fa-newspaper-o"></span></span></p> 
78					<#else> 
79						<p class="fechaNoticiaAdt">${diaNoticia} ${mesesEspaniol[mesNoticia-1]} ${anioNoticia}<span class="fa fa-newspaper-o"></span></span></p> 
80					</#if> 
81						<a href='${viewURL}'><p class="tituloNoticia">${titular}</p></a> 
82						<p class="descripcionNoticia">${descCorta}</p> 
83					</div> 
84				</div> 
85				 
86			</li> 
87	 
88	</#list> 
89	 
90		</ul> 
91	</div> 
92</div>	 
93</#if> 

Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
Expression xPathSelector.selectSingleNode(rootElement) is undefined on line 30, column 64 in 10154#10194#325934.
1<#assign titular = "" /> 
2<#assign descCorta = "" /> 
3<#assign fecha = 0 /> 
4 
5<#-- Formato de la fecha --> 
6<#assign date_string = "EEEE dd MMMM 'de' yyyy" /> 
7 
8<#-- Formato de la fecha --> 
9<#assign date_string = "EEEE dd MMMM 'de' yyyy" /> 
10 
11<#if entries?has_content> 
12 
13<div id="listaNoticias" class="row-fluid"> 
14	<div class="mainPages span12"> 
15		<ul class="holderPages"> 
16	<#list entries as curEntry> 
17		<#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer() /> 
18		<#assign viewURL = '/detalle-noticia/-/asset_publisher/CoZhMdUGeols/'+'content/' /> 
19		 
20		<#-- <#assign viewURL = viewURL + renderer.getTitle(themeDisplay.getLocale()) /> --> 
21		<#assign viewURL = viewURL + renderer.getUrlTitle() /> 
22		 
23      			<#assign className = renderer.getClassName() > 
24      			<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" > 
25      				<#assign journalArticle = renderer.getArticle() > 
26      				<#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent()) > 
27      				<#assign rootElement = document.getRootElement() > 
28      				<#list rootElement.elements() as dynamicElement> 
29    						<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Titular']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
30			          <#assign titular = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
31      					 
32      					<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Descripcion_Corta']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
33			          <#assign descCorta = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
34			           
35			          <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Fecha']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
36			          <#if saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Fecha']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")??> 
37								<#assign fecha = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
38			          <#else> 
39								<#assign fecha = ""> 
40								</#if> 
41								<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Miniatura']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
42			          <#assign miniatura = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
43			           
44			           
45      				</#list> 
46      			</#if> 
47       
48       
49      <#-- ${fecha?number?number_to_date?string.long} --> 
50			<#-- Nos saca la fecha con el formato deseado pero el mes está en inglés --> 
51			 
52			<#assign mesesEspaniol = ["enero", "febrero", "marzo", "abril", "mayo", "junio", "julio", "agosto", "septiembre", "octubre", "noviembre", "diciembre"]> 
53			 
54			<#if fecha == ""> 
55			<#assign fechaNoti = ""> 
56			<#assign diaNoticia = ""> 
57			<#assign mesNoticia = ""> 
58			<#assign anioNoticia = ""> 
59			<#else> 
60			<#assign fechaNoti = fecha?number?number_to_date> 
61			<#assign diaNoticia = fechaNoti?string["dd"]?number> 
62			<#assign mesNoticia = fechaNoti?string["MM"]?number> 
63			<#assign anioNoticia = fechaNoti?string["yyyy"]?number>	 
64			</#if> 
65			 
66			 
67      			 
68      		<li class="liItemNoticia">	 
69					 
70					 
71					 
72					 
73				<div> 
74					<div class="iconoNoticia" style="background:url('${miniatura}');"></div> 
75					<div class="descripNotici"> 
76					<#if fecha == ""> 
77					<p class="fechaNoticiaAdt"><span class="fa fa-newspaper-o"></span></span></p> 
78					<#else> 
79						<p class="fechaNoticiaAdt">${diaNoticia} ${mesesEspaniol[mesNoticia-1]} ${anioNoticia}<span class="fa fa-newspaper-o"></span></span></p> 
80					</#if> 
81						<a href='${viewURL}'><p class="tituloNoticia">${titular}</p></a> 
82						<p class="descripcionNoticia">${descCorta}</p> 
83					</div> 
84				</div> 
85				 
86			</li> 
87	 
88	</#list> 
89	 
90		</ul> 
91	</div> 
92</div>	 
93</#if>