Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
Expression xPathSelector.selectSingleNode(rootElement) is undefined on line 76, column 63 in 10154#10194#325943.
1<#-- Script de inicialización de carousel --> 
2 
3<script> 
4  YUI().use( 
5   'aui-carousel', 
6   function(Y) { 
7    new Y.Carousel( 
8
9      activeIndex: 'rand', 
10      contentBox: '#banner_carousel2', 
11      intervalTime: 5, 
12      height: 300, 
13      width: 700 
14
15    ).render(); 
16
17  ); 
18</script> 
19 
20<#-- <style> 
21  #adt_banner_carousel2{ 
22    width: auto !important; 
23    margin: 0; 
24		background-color: #f2f2f2!important; 
25
26   
27  #adt_banner .carousel2-item{ 
28    width: 100%; 
29    min-height: 300px !important; 
30    background-repeat: no-repeat !important; 
31    background-size: 100% !important; 
32    background-position: 0 !important; 
33    background-color: white !important; 
34
35  .carousel-menu-next{ 
36  display:none; 
37
38  .carousel-menu-prev{ 
39  display:none; 
40
41  #adt_banner menu{ 
42    background: none; 
43
44   
45  #adt_banner .carousel-menu-pause { 
46    display: none; 
47
48   
49  #adt_banner .carousel-menu-index { 
50    display: none; 
51
52   
53</style> --> 
54 
55<#assign Imagen = "" /> 
56 
57<#assign count = 0 /> 
58 
59 
60<#if entries?has_content>	 
61  <div id="adt_banner"> 
62    <div id="banners_wrapper"> 
63       
64       
65      <div id="banner_carousel2"> 
66      		<#list entries as curEntry> 
67      			<#-- Fill the variables and check existance --> 
68      			<#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer() > 
69      			<#assign className = renderer.getClassName() > 
70      			<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" > 
71      				<#assign journalArticle = renderer.getArticle() > 
72      				<#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent()) > 
73      				<#assign rootElement = document.getRootElement() > 
74      				<#list rootElement.elements() as dynamicElement> 
75    						<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Imagen']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
76			          <#assign Imagen = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
77      				</#list> 
78      			</#if> 
79      			 
80      			<div class="carousel2-item" style="background: url(${Imagen});"></div> 
81      			 
82      		</#list> 
83      </div> 
84       
85      
86  	</div> 
87  </div> 
88</#if> 
Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
Expression xPathSelector.selectSingleNode(rootElement) is undefined on line 75, column 63 in 10154#10194#325937.
1<#-- <style> 
2	#adt_banner{ 
3	position:relative; 
4
5  #adt_banner .carousel{ 
6    width: auto !important; 
7    margin: 0; 
8
9   
10  #adt_banner .carousel-item{ 
11    width: 100%; 
12    min-height: 238px; 
13    background-repeat: no-repeat !important; 
14    background-size: 100% !important; 
15    background-position: 0 !important; 
16    background-color: white !important; 
17
18   
19  #adt_banner menu{ 
20    background: none; 
21
22   
23  #adt_banner .carousel-menu-pause { 
24    display: none; 
25
26   
27  #adt_banner .carousel-menu-index { 
28    display: none; 
29
30   
31  .textoBanner { 
32    position: absolute; 
33    bottom: 19%; 
34    z-index: 1000; 
35    background-color: rgba(0,0,0,0.7); 
36    width: 100%; 
37    color: white; 
38    text-align: right; 
39    font-size: 14pt; 
40    padding: 15px 0px; 
41    border-bottom: 4px solid #318001; 
42    height: 45px; 
43    padding-right: 7px; 
44
45   
46  #adt_banner .textoBanner span { 
47    position: absolute; 
48    bottom: 0; 
49    right: 7px; 
50    font-size: 20pt; 
51    margin: 7px 0px; 
52
53</style> --> 
54<#assign Imagen = "" /> 
55 
56<#assign count = 0 /> 
57 
58 
59<#if entries?has_content>	 
60  <div id="adt_banner"> 
61    <div id="banners_wrapper"> 
62       
63       
64      <div id="banner_carousel"> 
65      		<#list entries as curEntry> 
66      			<#-- Fill the variables and check existance --> 
67      			<#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer() > 
68      			<#assign className = renderer.getClassName() > 
69      			<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" > 
70      				<#assign journalArticle = renderer.getArticle() > 
71      				<#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent()) > 
72      				<#assign rootElement = document.getRootElement() > 
73      				<#list rootElement.elements() as dynamicElement> 
74    						<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Imagen']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
75			          <#assign Imagen = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
76      				</#list> 
77      			</#if> 
78      			 
79      			<div class="carousel-item" style="background: url(${Imagen});"></div> 
80      			 
81      		</#list> 
82      </div> 
83       
84      <div class="textoBanner">LOS MEJORES PRODUCTOS DE <span>VALLADOLID<span></div> 
85  	</div> 
86  </div> 
87</#if> 
88 
89<#-- Script de inicialización de carousel --> 
90<script> 
91  YUI().use( 
92   'aui-carousel', 
93   function(Y) { 
94    new Y.Carousel( 
95
96      activeIndex: 'rand', 
97      contentBox: '#banner_carousel', 
98      intervalTime: 4, 
99      height: 238, 
100      width: 700 
101
102    ).render(); 
103
104  ); 
105</script> 
Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
Expression xPathSelector.selectSingleNode(rootElement) is undefined on line 81, column 44 in 10154#10194#325946.
1<#-- <style> 
2 
3	.contenedorGeneralNoti{ 
4	 
5
6 
7  .tituloNoticiaHome{ 
8		position: relative; 
9		width: 97%; 
10    text-align:right; 
11		border-radius: 10px; 
12		box-shadow: 5px -4px 2px rgb(53,125,0); 
13		background: rgb(230, 230, 230); 
14		text-align:right; 
15
16 
17	.contenedorNoticia{ 
18		position: relative; 
19		margin-right: 2%; 
20
21	 
22	.fechaNoticiaAdt { 
23		width:100%; 
24		text-align:right; 
25		color: rgb(51,33,55); 
26
27	 
28  .botonNoticia{ 
29    padding: 3px 15px; 
30		background-color:rgb(51,33,55) !important; 
31		color:white; 
32		float:right; 
33		text-align:center; 
34		border-radius: 5px; 
35		border: 3px solid transparent ; 
36
37	.botonNoticia a{ 
38		text-decoration: none !important; 
39		color: white !important; 
40
41	 
42	 
43	 
44	.botonNoticia:hover{ 
45		text-decoration: none !important; 
46		color:rgb(51,33,55) !important; 
47		background-color:white!important; 
48		border: 3px solid rgb(51,33,55) ; 
49		 
50
51	.botonNoticia:hover a { 
52		color:rgb(51,33,55) !important; 
53
54	hr{ 
55		border-top: 2px solid rgb(53,125,0) !important; 
56		margin-bottom: 5px !important; 
57
58 
59</style> 
60--> 
61 
62 
63<#assign titular = "" /> 
64<#assign descCorta = "" /> 
65<#assign fechaFormateada = "" /> 
66<#assign urlSite=portalUtil.getPortalURL(themeDisplay)?trim > 
67 
68<#if entries?has_content> 
69	<#assign curEntry = entry>	 
70	<#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer() > 
71	<#assign className = renderer.getClassName() > 
72   
73	 
74	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" > 
75		<#assign journalArticle = renderer.getArticle() > 
76     
77		<#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent()) > 
78		<#assign rootElement = document.getRootElement() > 
79		<#list rootElement.elements() as dynamicElement> 
80			<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Titular']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
81			<#assign titular = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
82			 
83			<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Descripcion_Corta']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
84			<#assign descCorta = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
85			 
86			<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Fecha']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
87			<#assign fecha = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()>  
88      <#assign fechaLong = getterUtil.getLong(fecha)>  
89      <#assign fecha_DateObj = dateUtil.newDate(fechaLong)> 
90      <#assign fechaFormateada = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd MMMMMM yyyy", locale)>       
91                  
92		</#list> 
93	</#if> 
94			 
95 
96  <#assign urlDetalle = urlSite+"/-/" + journalArticle.urlTitle > 
97	 
98	<#if "descCorta"?contains("<span>")>It contains "SPAN"</#if> 
99	 
100	<div class="contenedorGeneralNoti"> 
101		<h1 class=tituloNoticiaHome>NOTICIAS</h1> 
102		 
103		<div class="contenedorNoticia"> 
104			<h2><a href="${urlDetalle}">${titular}</a></h2> 
105			<p>${descCorta} </p>	 
106 
107			<p class="fechaNoticiaAdt">${fechaFormateada}</p> 
108		</div> 
109 
110 
111		<hr> 
112		 
113		<p class="botonNoticia"> 
114		  <a href="${urlSite}/noticias">Ver todas</a> 
115	  </p> 
116	</div> 
117 
118</#if> 

VISITA VALLADOLID EMPRENDE VALL PROVINCIA DE VALLADOLID IGP LENTEJA TIERRA DE CAMPOS RUTA DEL VINO DE RUEDA ASOCIACIÓN DE CONFITEROS IGP LECHAZO DE CASTILLA Y LEÓN RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO  DENOMINACION DE ORIGEN CIGALES 

M.G. ESPÁRRAGO DE TUDELA DE DUERO TURISMO RURAL DE VALLADOLID HOTELES DE VALLADOLID

M.G. ESPÁRRAGO DE TUDELA DE DUERO

HOTELES DE VALLADOLID