Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
Expression xPathSelector.selectSingleNode(rootElement) is undefined on line 320, column 63 in 10154#10194#325931.
1<script type="text/javascript"> 
2	function showLugares(agrupacion){ 
3		var indice; 
4		for(i=0; i<agrupacion; i++){ 
5			if(getComputedStyle(document.getElementById(i), null).display == "none"){ 
6				document.getElementById(i).style.display = "block"; 
7				indice = i + 1; 
8				break; 
9
10
11		if(!document.getElementById(indice)) 
12			document.getElementsByClassName('botonProducto')[0].style.display = 'none'; 
13
14	//$(window).scroll(function() { 
15  //  if($(window).scrollTop() == $(document).height() - $(window).height()) { 
16  //		  showLugares(67); 
17  //  } 
18  //}); 
19  $(window).scroll(function(){ 
20    if ($(window).scrollTop()+$(window).height() > $(".contenedorGeneralProductos").height() ){ 
21      showLugares(100); 
22    }  
23  }); 
24</script> 
25 
26 
27<style> 
28/* 
29.contenedorGeneralProductos{ 
30		position: relative; 
31		width: 100%; height: 100%; 
32		padding: 0; 
33		overflow: hidden; 
34		display:inline-block; 
35
36 
37.contenedorGeneralProductos.only-1 { 
38	transform: translateX(42.5%); 
39
40.contenedorGeneralProductos.only-2 { 
41	transform: translateX(30.5%); 
42
43.contenedorGeneralProductos.only-3 { 
44	transform: translateX(18%); 
45
46 
47 
48.contElemento{ 
49  position: absolute; 
50  top: 0; 
51  left: 0; 
52  width: 100%; 
53  height: 100%; 
54
55.primerElemento, .segundoElemento, .tercerElemento{ 
56	width:22%; 
57	border: 1px solid black; 
58	position: relative; 
59	display: inline-block; 
60	overflow: hidden;	 
61	padding-bottom: 33%; 
62	border-top: black 1px solid; 
63	background:white; 
64	margin-right:2%; 
65	margin-bottom:2%; 
66
67.contenedorImagenProducto{ 
68		position: relative; 
69		width: 100%;  
70		height: 60%; 
71		 
72		 
73
74.imagenProductos{ 
75	width: auto; max-height: 100%; 
76	display: block; 
77	margin: auto; 
78
79.textoProducto{ 
80		position: relative; 
81		width: auto; height: auto; 
82		overflow:hidden; 
83		height: 20%; 
84		padding: 1%; 
85		font-size: 0; 
86		background: orange !important; 
87
88.tituloProducto{ 
89	 
90  font-size: 1.2vw!important; 
91  font-weight: 700; 
92  line-height: inherit; 
93  background-color: white; 
94  color: black; 
95	text-align: center; 
96	word-break: break-word; 
97	 
98
99 .descripcionProducto{ 
100	position:relative; 
101  line-height: 140%; 
102  font-size: 1vw!important; 
103  color: black; 
104  background-color: white; 
105  bottom: 0; 
106  padding: 1px; 
107	height: 20%; 
108	color: white; 
109  background: black; 
110
111	 
112	.botonProducto { 
113	-webkit-appearance: button; 
114	border: none; 
115  background: #690976; 
116  color: #f2f2f2; 
117  font-size: 16px; 
118  border-radius: 5px; 
119  position: relative; 
120  box-sizing: border-box; 
121  overflow: hidden; 
122  height: 3vw; 
123  width: 7vw; 
124  min-height: 45px; 
125  min-width: 90px; 
126  display: block; 
127  margin:auto; 
128  font-weight: 700; 
129
130.mostrar{ 
131	text-align: justify; 
132
133.ocultar{ 
134	display:none; 
135
136	 
137.botonProducto:hover:before{ 
138		 background: rgba(0,0,0,0); 
139		 color: #f2f2f2; 
140		 box-shadow: inset 0 0 0 3px #3a7999; 
141
142 
143@media only screen and (max-width: 1200px){ 
144.primerElemento, .segundoElemento, .tercerElemento{ 
145	width:49%; 
146	padding-bottom:50%; 
147	margin-right:0; 
148
149 
150.tituloProducto{ 
151	 
152  font-size: 2vw!important; 
153   
154
155 .descripcionProducto{ 
156  font-size: 2vw!important; 
157
158	 
159	.contenedorGeneralProductos.only-1 { 
160	transform: translateX(32.5%); 
161
162.contenedorGeneralProductos.only-2 { 
163	transform: translateX(20.5%); 
164
165.contenedorGeneralProductos.only-3 { 
166	transform: translateX(8%); 
167
168 
169
170@media only screen and (max-width: 767px){ 
171.contenedorGeneralProductos.only-1 { 
172	transform: translateX(25.5%); 
173
174.contenedorGeneralProductos.only-2 { 
175	transform: translateX(13.5%); 
176
177.contenedorGeneralProductos.only-3 { 
178	transform: translateX(6.5%); 
179
180.tituloProducto{ 
181	 
182  font-size: 2.5vw!important; 
183   
184
185 .descripcionProducto{ 
186  font-size: 2.5vw!important; 
187
188 
189
190@media only screen and (max-width: 476px){ 
191.primerElemento, .segundoElemento, .tercerElemento{ 
192	width:99%; 
193	padding-bottom:70%; 
194	 
195
196.contenedorGeneralProductos.only-1 { 
197	transform: translateX(0%); 
198
199.contenedorGeneralProductos.only-2 { 
200	transform: translateX(0%); 
201
202.contenedorGeneralProductos.only-3 { 
203	transform: translateX(0%); 
204
205.tituloProducto{ 
206	 
207  font-size: 3.5vw!important; 
208   
209
210 .descripcionProducto{ 
211  font-size: 3.5vw!important; 
212
213 
214
215*/ 
216.botonProducto { 
217  display: none; 
218
219.descripcionProducto { 
220  text-align: center; 
221	padding-top: 10px; 
222
223</style>  
224 
225<#assign Imagen = "" /> 
226 
227<#assign count = 0 /> 
228 
229 
230<#if entries?has_content>	 
231 
232      <div class="contenedorGeneralProductos"> 
233			<#assign contador= 0 >  
234			<#assign orden= 0 > 
235			<#assign agrupacion= 0 > 
236			<#assign elementosMostrar= 4 > 
237      		<#list entries as curEntry> 
238					 
239			 
240					<#if contador == elementosMostrar> 
241						</div> 
242						<#assign contador= 0> 
243						<#assign orden= orden + 1>  
244					</#if> 
245					<#if contador == 0> 
246					<div id="${orden}"<#if curEntry_index == 0> class="mostrar <#if entries?size == 2>only-2</#if> <#if entries?size == 3>only-3</#if> <#if entries?size == 1>only-1</#if>" <#else> class="ocultar" </#if> > 
247					</#if> 
248					 
249      			 
250      				<#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer() > 
251							<#assign viewURL2 = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, curEntry) /> 
252							<#assign viewURL =""> 
253							<!--${viewURL2}--> 
254						<#if viewURL2?contains('quesos-y-otros-lacteos')> 
255                 
256					<#assign viewURL = viewURL2?replace('quesos-y-otros-lacteos/-/asset_publisher/1boaLfKGAGAu','detalle-productos/-/asset_publisher/X0Q9y7ySDDDk') /> 	 
257      
258						</#if> 
259						 
260						<#if viewURL2?contains('alimentacion-general')>	 
261                      
262					<#assign viewURL = viewURL2?replace('alimentacion-general/-/asset_publisher/sIueoKrRfXgt','detalle-productos/-/asset_publisher/X0Q9y7ySDDDk') /> 	 
263           
264						</#if> 
265						 
266						<#if viewURL2?contains('vinos')>              
267					<#assign viewURL = viewURL2?replace('vinos/-/asset_publisher/zw9qcLeskh0d','detalle-productos/-/asset_publisher/X0Q9y7ySDDDk') /> 	 
268        						</#if> 
269						 
270						<#if viewURL2?contains('carne')>             
271					<#assign viewURL = viewURL2?replace('carne/-/asset_publisher/8vFvopDDdTal','detalle-productos/-/asset_publisher/X0Q9y7ySDDDk') /> 	 
272						</#if> 
273						 
274						<#if viewURL2?contains('aceite')>	 
275              
276					<#assign viewURL = viewURL2?replace('aceite/-/asset_publisher/EIBk4QHOPf4G','detalle-productos/-/asset_publisher/X0Q9y7ySDDDk') /> 	 
277						</#if> 
278						 
279						<#if viewURL2?contains('miel')>	            
280              
281					<#assign viewURL = viewURL2?replace('miel/-/asset_publisher/bmiB6G51nxcd','detalle-productos/-/asset_publisher/X0Q9y7ySDDDk') />                
282						</#if> 
283						 
284						<#if viewURL2?contains('panaderia-y-reposteria')> 
285            
286					<#assign viewURL = viewURL2?replace('panaderia-y-reposteria/-/asset_publisher/iKx3FQtBQeME','detalle-productos/-/asset_publisher/X0Q9y7ySDDDk') /> 	 
287						</#if> 
288						 
289						<#if viewURL2?contains('verduras-y-hortalizas')>	              
290					<#assign viewURL = viewURL2?replace('verduras-y-hortalizas/-/asset_publisher/DwVnwV4KZ0cb','detalle-productos/-/asset_publisher/X0Q9y7ySDDDk') /> 	 
291						</#if> 
292							 
293            	 
294							 
295							 
296							 
297							<!--${viewURL}--> 
298							<#assign viewURLArray = viewURL?split("/")/>  
299							 
300							<#assign addToArray = ""> 
301							<#assign count = 0> 
302							<#list viewURLArray as item> 
303							<#if count lt viewURLArray?size > 
304							<#assign addToArray = addToArray + item /> 
305							<#assign count = count + 1> 
306							<#else> 
307							<#break> 
308							</#if> 
309							</#list> 
310							 
311						 
312						<!-- aaa ${viewURL}--> 
313      			<#assign className = renderer.getClassName() > 
314      			<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" > 
315      				<#assign journalArticle = renderer.getArticle() > 
316      				<#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent()) > 
317      				<#assign rootElement = document.getRootElement() > 
318      				 
319    						<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Imagen']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
320			          <#assign Imagen = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
321								<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='NombreComercial']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
322			          <#assign titulo = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
323								<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='Descripcion']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
324			          <#assign resumenFull = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
325								<#if resumenFull?length gt 70>			 
326								<#assign indiceCorte = resumenFull[0..70]?last_index_of(" ")> 
327								<#assign resumen = resumenFull[0..indiceCorte]> 
328								<#else> 
329								<#assign resumen = resumenFull> 
330								</#if> 
331								 
332								<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='RazonSocial']/dynamic-content[@language-id='${themeDisplay.getLocale()}']")> 
333			          <#assign RazonSocial = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
334									 
335									 
336									<#if curEntry_index==0>	 
337										<div class="elemento primerElemento " > 
338										<#elseif curEntry_index==1> 
339										<div class="elemento segundoElemento"> 
340										<#else> 
341										<div class="elemento tercerElemento"> 
342									</#if> 
343									<a href='${viewURL}'> 
344									<div class="contElemento"> 
345									 
346										<div class="textoProducto"> 
347										 
348										<p class="tituloProducto">${titulo}</p> 
349										</div> 
350										<div class="contenedorImagenProducto"> 
351										<img class="imagenProductos" alt="No hay imagen disponible de ${titulo}" src="${Imagen}"/> 
352										</div> 
353										<div class="descripcionProducto"> 
354										<p >${RazonSocial}</p> 
355										</div> 
356									</div> 
357									</a> 
358									</div> 
359									 
360							<#assign contador= contador + 1>  
361							 
362							<#assign agrupacion= agrupacion + 1>  
363							 
364							<#if !(curEntry_has_next)> 
365			</div> 
366			</#if> 
367      			</#if> 
368      			 
369      			 
370      			 
371      		</#list> 
372					<#if entries?size gt 4>		<#-- Si no hay más de 4 entradas no mostramos el botón de mas --> 
373		<button onclick="showLugares(${agrupacion})" class="botonProducto"> 
374		<#if themeDisplay.getLocale() == "en_US"> 
375			Show More 
376			<#elseif themeDisplay.getLocale() == "de_DE"> 
377			Mehr Sehen 
378			<#elseif themeDisplay.getLocale() == "fr_FR"> 
379			Voir Plus 
380			<#else> 
381			Ver Más 
382		</#if> 
383		</button> 
384	</#if> 
385      </div> 
386   
387</#if>